Silnice Brno – Venkov

Silnice Brno – Venkov

Jako bežný očan žijicí na uzemí Jihomoravského kraje , konkrétně okres Brno – Venkov (  Hrušovany u Brna ) sleduji poslední dobou špatný stav vozovek a hlavně soustavné opravy oprav .Když to nazvu slušným výrazem tak silníčáři stále dokola záplatují stejná místa a nikdo nic neřeší a nekontroluje.

Rajhrad – ulice Benediktinská 

Rajhradice – ulice hlavní

Tak to jsou jedna z míst kde už roky řeší vše dokola.Psal jsem na Správu a udržbu cest Jihomoravského kraje i na Jihomoravský Kraj , ale styl oprav lopatou a provizorně evidetně všem vyhovuje a je ticho po pěšině.

 

Dálnice a silnice I. třídy

Tyto nejvyšší kategorie pozemních komunikací spravuje Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Dálnice a silnice I. třídy slouží k rychlé přepravě na větší vzdálenosti. Jejich průjezdnost by měla mít nejvyšší prioritu.

Dálnice se značí písmenem D s následným jedno nebo dvojciferným číslem (např. D1, D31). Pro dopravní značení se používá pouze číslo na červeném podkladu.

Zajímavost představuje Pražský okruh, který byl do roku 2016 považován za rychlostní silnici. V současnosti je společně s dalšími podobnými úseky evidován jako dálnice – konkrétně Pražský okruh pod označením D0.

Silnice I. třídy, rovněž pod správou Ředitelství silnic a dálnic České republiky, spojují zpravidla větší města. Označeny jsou jedno nebo dvojciferným číslem. Na dopravních značkách je potom toto číslo na modrém podkladu.

Vzdálenost od začátku komunikace značí v případě dálnic i silnic I. třídy kilometrovníky, konkrétně černá čísla na žlutém podkladu.

Silnice II. a III. třídy

Nižší třída komunikací patřící jednotlivým krajům spadají do kompetencí Správy a údržby silnic.

Za římskou číslicí II (druhá třída) a III (třetí třída) následuje tří, čtyř nebo pěticiferné číslo. Na dopravních značkách se číslo silnice objevuje na modrém podkladu.

Co se týká značení mostů – to tvoří číslo komunikace, za nímž za pomlčkou stojí také číslo mostu na daném úseku (např. 32221-1).

Místní komunikace

Zde se jedná o majetek jednotlivých obcí, jež tyto komunikace zároveň spravují. Mnohdy za služby spojené s jejich udržováním platí například místní Správě a údržbě silnic nebo soukromé firmě. Tyto silnice jsou veřejně přístupné, ale slouží převážně k dopravě v dané obci. Tvoří je třeba nábřeží, parkoviště, ale i chodníky přilehlé k silnicím.

Účelové komunikace

Podle SUSPK spadá do této kategorie takzvaně kdeco. Pod pojmem „účelová komunikace“ si lze představit vše, co je součástí soukromých objektů a uzavřených areálů; dále zemědělských ploch, lesů a též některých specifických staveb, jako jsou přehradní hráze. Údržbu a schůdnost účelových komunikací zajišťují vlastníci těchto objektů.

 

 

 

5 komentářů u „Silnice Brno – Venkov

 1. karten Autor příspěvku

  Jel jsem teď na víkend do Českého Krumlova.Hrusovany…..Moravske Budějovice….. Telč…. Třeboň…. Římov.V Jihomoravském kraji je to celkově nejhorší stav vozovek.Kraj Vysočina stichne podvozek a Jihočeský kraj i na trojkových cestách paráda.Kdyz se člověk vrací z Čech tak přesně ví kde začíná Jihomoravský kraj..tam co to začne mlátit a díra vedle díry a nebo zaplavované výmoly lopatou.

 2. karten Autor příspěvku

  Dobrý den,
  dle provedených běžných prohlídek komunikací dne 21.3.2024 na mostě přes železniční trať Vojkovice – Holasice nebyli zjištěny žádné závady ve sjízdnosti, včetně

  úseku Rajhrad – Rajhradice, kde rovněž nebyl zjištěnyi žádné závady ve sjízdnosti, než kvůli kterým byl úsek již označen, a které se průběžně opravují v rámci běžné

  údržby. Úsek silnice Rajhrad, ul. Benediktinská po Rajhradice je zařazen do plánu oprav MR2 PÚ s plánovanou výměnou obrusné vrstvy, kde by realizace měla

  proběhnout do pololetí 2024. Oprava vozovky v Rajhradicích ul. Hlavní je penetrační vozovka a nelze řešit výměnou AB obrusné vrstvy, ale je nutná větší oprava

  investičním úsekem a je zařazena od plánu INV silnic.

  S pozdravem
  Ing. Václav Doležal
  vedoucí provozního úseku
  oblast STŘED
  Tel.: +420 547 120 410
  Mobil: +420 737 237 126
  E-mail: vaclav.dolezal@susjmk.cz

 3. karten Autor příspěvku

  Nikdo nic neřeší a běžný motorista muže stále dokola měnit kulové čepy, ramena a dělat geometrii na svém autě protože jsou silnice díra vedle díry a někdy se prostě nedá jet už ani prostředkem.Nějaká silniční vyhláška , která přikazuje jezdit při pravém okraji vozovky je uplně mimo mísu.Uředníci citují paragrafy a peníze daňových poplatníků evidetně mizí v jiných dírách než těch na silnicích.

 4. karten Autor příspěvku

  odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
  náměstí Hrdinů 1634/3
  140 21 Praha 4
  Č. j. MV- 4083-2/ODK-2024

  Sdělení
  Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly dále jen
  („Ministerstvo vnitra“), jakožto orgán příslušný na základě § 123 a násl. zákona
  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k dozoru nad
  vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí
  a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti a ke kontrole výkonu
  samostatné působnosti svěřené orgánům obcí a dále dle zákona č. 129/2000 Sb.,
  o krajích (krajské zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o krajích“), vykonává dozor nad
  zákonností usnesení, rozhodnutí a jiných opatření přijatých orgány kraje v samostatné
  působnosti (§ 82 zákona o krajích) a kontrolu nad výkonem samostatné působnosti (§ 86
  zákona o krajích), obdrželo dne 5. ledna 2024 Váš dotaz, proč Jihomoravský kraj
  nekvalitně a soustavně opravuje vozovky (dost často na stejných místech a
  nikdo nekontroluje kvalitu odvedené práce).
  V podání dále upozorňujete na opakující se špatný dopravně technický stav
  silnic, v jehož důsledku Vám rostou náklady na opravu Vašeho vozidla a jelikož máte
  za to, že Ministerstvo vnitra je nadřízeným orgánem Jihomoravského kraje v dané věci,
  obracíte se na Ministerstvo vnitra.
  Ministerstvo vnitra úvodem konstatuje, že není obcím ani krajům
  nadřízeno, nelze ho považovat za univerzálního kontrolora činnosti obcí ani
  krajů, nýbrž že ve vztahu k samostatné působnosti obcí a krajů má jen striktně
  zákonem vymezené dozorové a kontrolní pravomoci vyplývající ze zákona o obcích.
  Ministerstvo vnitra je kompetentní provádět dozor nad vydáváním a obsahem
  obecně závazných vyhlášek, usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí
  a krajů vydaných v samostatné působnosti a dále provádět kontrolu výkonu
  samostatné působnosti svěřené orgánům obcí a krajů, a to výhradně z hlediska
  jejich zákonnosti, resp. souladu s veřejnoprávními předpisy. Z dozoru a kontroly
  Ministerstva vnitra jsou zákonem výslovně vyloučeny případy porušení právních
  předpisů občanského, obchodního nebo pracovního práva a dále také případy,kdy jsou dozor nebo kontrola výkonu samostatné působnosti obcí upraveny
  zvláštním právním předpisem1 (tzv. kompetenční výluka).
  Ve vztahu k Vaší námitce na opravy vozovky sdělujeme, že problematiku údržby
  a oprav pozemních komunikací a státního dozoru nad dodržováním povinností
  vlastníka pozemní komunikace upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
  komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“).

  Konkrétně v § 9 odst. 3 ZPK je stanovena povinnost vykonávat správu silnice
  nebo místní komunikace zahrnující zejména její pravidelné a mimořádné
  prohlídky, údržbu a opravy, a to vlastníkem dané pozemní komunikace. Tím je
  dle § 9 odst. 1 ZPK v případě silnic I. třídy stát, v případě silnic II. a III. třídy kraj,
  na jehož území se silnice nachází, a v případě místních komunikací obec,
  na jejímž území se místní komunikace nachází. Výkon správy může vlastník
  zajišťovat prostřednictvím správce, jímž je právnická osoba zřízená nebo založená
  vlastníkem pozemní komunikace za podmínky, že je vůči ní vlastník po celou dobu
  výkonu správy ovládající osobou.
  Dle § 41 ZPK státní dozor na pozemních komunikacích vykonávají silniční správní
  úřady v rozsahu své působnosti. Konkrétní výkon působnosti silničních správních
  úřadů je v ZPK stanoven takto:
  – krajský úřad ve věcech silnic I. třídy [(§ 40 odst. 3 písm. d)],
  – obecní úřad obce s rozšířenou působností ve věcech silnic II. a III. třídy
  a veřejně přístupných účelových komunikací [§ 40 odst. 4 písm. a)],
  – obecní úřad ve věcech místních komunikací [§ 40 odst. 5 písm. b)].
  Podotýkáme, že péče o stav pozemních komunikací a jejich údržba je
  zásadně věcí jejich vlastníka. Mimo výše uvedeného platí, že kraj stejně jako obec
  je obecně povinen pečovat o zachování a rozvoj svého majetku, přičemž tento majetek
  musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím
  (viz § 17 zákona o krajích a § 38 zákona o obcích).
  Pokud namítáte špatný dopravně technický stav určité pozemní komunikace, je
  třeba se s danou záležitostí obrátit na vlastníka příslušné pozemní komunikace
  (popř. na jejího správce), případně konkrétní podnět řešit s příslušným silničním
  správním úřadem, jenž vykonává státní dozor.
  V této souvislosti upozorňujeme, že působnosti stanovené krajským úřadům,
  obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a obecním úřadům dle ZPK jsou dle
  § 44a) ZPK výkonem přenesené působnosti. V obecné rovině dle ustanovení § 86
  odst. 1 zákona o krajích platí že, výkon přenesené působnosti svěřené orgánům krajů
  kontrolují věcně příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady a výkon
  přenesené působnosti svěřené orgánům obcí dle § 129 odst. 1 věty druhé zákona
  o obcích kontrolují krajské úřady v přenesené působnosti.
  V návaznosti na výše uvedené a s ohledem na skutečnost, že
  problematika opravy a údržby silnic je upravena zvláštním zákonem, kterým je
  právě ZPK, pak v případě Vašeho nesouhlasu s vyřízením Vašeho podnětu
  na špatný stav pozemní komunikace ze strany státního dozoru je třeba se
  v souladu s ustanovením ZPK obrátit na Ministerstvo dopravy, které dle § 41/1
  ZPK vykonává vrchní státní dozor nad výkonem státního dozoru prováděného
  příslušnými silničnímu správními úřady, a které je zároveň dle ustanovení § 17
  zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
  České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem státní správy
  ve věcech dopravy.
  Pokud se domníváte, že se Jihomoravský kraj jako vlastník dané pozemní
  komunikace chová nehospodárně, a to např. tím, že nesystémově opravuje pozemní
  komunikace, pak můžete podat podnět k orgánu příslušnému provádět
  přezkoumávání hospodaření kraje. Podotýkáme, že hospodaření obcí/krajů je oblast
  podléhající speciálnímu kontrolnímu postupu upravená zvláštním zákonem, která je
  z obecné kontrolní působnosti Ministerstva vnitra vyňata. Přezkoumávání
  hospodaření obcí i krajů náleží pod zvláštní kontrolní režim dle zákona
  č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
  a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, v rámci kterého
  je předmětem přezkoumání též dle § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření
  s majetkem ve vlastnictví územního celku. Každoroční povinné přezkoumání
  hospodaření obcí vykonává v závislosti na jejich volbě buď krajský úřad, nebo auditor
  či auditorská společnost. V případě kraje pak dle § 20 zákona o krajích Ministerstvo
  financí.
  Pro úplnost uvádíme, že dle § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
  ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění
  pozdějších předpisů, ústředním správním úřadem pro přezkoumání hospodaření
  územních samosprávných celků je Ministerstvo financí, jenž je taktéž orgánem
  dozoru nad jeho prováděním.
  Ministerstvo vnitra si váží důvěry, se kterou jste se na něj obrátil a věří, že námi
  poskytnuté informace Vám napomohou k bližší orientaci v problematice, jež je
  předmětem Vašeho podání.

  Ing. Bc. Miroslav Veselý
  ředitel odboru
  v z. Mgr. Jan Roneš
  vedoucí oddělení vzdělávání a
  samosprávných agend územních
  samosprávných celků

Napsat komentář